Polityka prywatności

[data wejścia w życie: 01.06.2019]

I. Administrator

Administratorem niniejszej strony internetowej działającej w domenie www.filmwagon.pl, dalej: „strona”, oraz administratorem danych osobowych:

  1. osób korzystających z oferowanych przez nas usług,
  2. osób komunikujących się z nami na podane na stronie dane kontaktowe,

jest Film Wagon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wilanowska 366A/31, 02-665 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000681202 i NIP: 5213783922, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, dalej: „my”.

II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: „RODO”, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: „UODO”, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

  1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
  2. Odbiorcy danych osobowych,
  3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  4. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora Okres przechowywania danych osobowych
Osoby i podmioty korzystające ze świadczonych przez nas usług
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług objętych naszą ofertą oraz wykonywanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy

Do momentu wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. wypełnienie ciążącego na nas obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody księgowe, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji z naszymi klientami, w tym jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi reprezentowanymi przez podmioty uprawnione do działania w ich imieniu i na ich rzecz w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług objętych naszą ofertą

Do momentu wykonania umowy lub załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem
Osoby kontaktujące się na dane podane na naszej stronie
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażających się w prowadzeniu komunikacji z osobami zainteresowanymi naszą ofertą, w tym udzielanie odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowanie innych działań zgodnie z prośbą osoby zainteresowanej

Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem
Wszyscy interesanci, w tym użytkownicy strony, osoby kontaktowe,
osoby i podmioty korzystające z naszych usług
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w prowadzeniu komunikacji, w tym działań marketingowych

Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub załatwienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami

Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przekazujemy wyłącznie trzem grupom podmiotów.

W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą kierowanych do nas zapytań, naszych klientów i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie i zobowiązujemy do zachowania poufności.

Podane nam dane osobowe przekazujemy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej. Podmiotami przetwarzającymi, z usług których korzystamy, są przede wszystkim: dostawcy usług IT, podmioty zapewniające obsługę prawną oraz rachunkowo-podatkową.

W pewnych sytuacjach możemy także udostępniać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, np. gdy jest to niezbędny w celu wykonania umowy nas łączącej.

Ponieważ wykonując naszą pracę korzystamy z usług Google, dane przetwarzane za pomocą poczty elektronicznej mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
wypełnienie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej.

Oprócz powyższych uprawnień każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że do przetwarzania jej danych doszło z naruszeniem przepisów prawa.

4. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;  brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie i wykonanie
wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego i rachunkowego
prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych w celach komunikacyjnych i marketingowych dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania

III. Ciasteczka (pliki cookies)

1. Podstawowe informacje o ciasteczkach

Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Pliki cookies, z których korzysta witryna przesyłane są do używanej przez niego przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin strony przeglądarka przesyła witrynie informację o przechowywanych ciasteczkach.

2. Cel w jakim nasza strona zbiera ciasteczka oraz zasady ich przechowywania

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania witryną oraz udostępniania jej treści na żądanie użytkownika. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników przeglądających naszą witrynę, nie wykorzystujemy narzędzi analitycznych, marketingowych oraz nie przekazujemy danych do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dlatego też wymóg pozyskiwania zgody na korzystanie z ciasteczek wynikający z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), dalej „PT”, jest niezasadny.

Jednocześnie informujemy, że działania użytkowników polegające na odtworzeniu treści video zamieszonych na naszej witrynie wymagają wykorzystywania ciasteczek firmy zewnętrznych, tzn. Google LCC z siedzibą w Mountain View oraz Vimeo Inc. z siedzibą w Nowym Jorku. Google LCC jak i Vimeo Inc. mogą łączyć zgromadzone z naszej witryny informacje z informacjami, które pozyskały z innych stron internetowych lub własnego serwisu internetowego i tym samym zidentyfikować użytkowników i ich działania.

3. Rezygnacja z ciasteczek

Informujemy, że w dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z dalszego przechowywania ciasteczek przez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. W zależności od tego, kto jest dostawcą przeglądarki, administrowanie ciasteczkami może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj można to uczynić za pomocą menu pomocniczego przeglądarki, wybierając takie opcje jak „Ustawienia” czy „Preferencje”. Uzyskując dostęp do zasobu przechowywanych ciasteczek, użytkownik może wybrać te z nich, które chciałby usunąć. Użytkownik musi być jednak świadomy tego, że usunięcie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonowanie witryny, a nawet uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych jej właściwości, w tym wyświetlanie udostępnianych treści

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki mogą ulegać zmianom. Zaktualizowane wersje Polityki prywatności będą publikowane na stronie wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, PT oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 94, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: biuro@filmwagon.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.