Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Film Wagon Sp. z o.o. na podstawie Art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.
W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe są wykorzystywane w celu wykonania przygotowania do zawarcia umowy z Administratorem danych lub realizacją umowy zawartej z Administratorem danych. Podstawą prawną wykorzystywania danych jest Art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
  • w celu oferowania Tobie produktów i usług marki  Film Wagon (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu dobierania ofert produktów i usług marki Film Wagon pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Film Wagon  stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Okres przechowywania:
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;
Zakres danych: 
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy;

Informacja o przysługujących uprawnieniach dotyczących danych osobowych
Może Pani/Pan złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  • − sprostowanie (poprawienie) danych,
  • − usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • − ograniczenie przetwarzania danych,
  • − dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych),
Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na adres Administratora danych, lub na adres mailowy biuro@filmwagon.pl.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest wymagane dla przygotowania i zawarcia umowy. Nie jest to wymóg ustawowy.
Prawo sprzeciwu
Osoba która przekazała swe dane osobowe ma praw wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Skarga
Osoba która przekazała swe dane osobowe ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
Otrzymane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są poddawane profilowaniu.